PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Zwolnienia grupowe

Zwolnienie monitorowane oznacza to rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w związku, z którym świadczone są usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy a także zagrożonych wypowiedzeniem.

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

  • pośrednictwa pracy
  • poradnictwa zawodowego
  • szkoleń
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
  • W sytuacji zwolnienia monitorowanego pracodawca zobowiązany jest opracować
  • i realizować program zapewniający usługi rynku pracy pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy.

Program może być realizowany przez urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową. Pracodawcy refunduje się z Funduszu Pracy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w związku z przyznaniem świadczenia szkoleniowego pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 10:26 Odwiedziny: 1607 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl