PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu prac, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Szczegółowe warunki organizowania i odbywania stażu określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą i Starostą w imieniu, którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, według programu określonego w umowie.

Okres odbywania stażu:

 • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych,
 • od 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia.

Zgodnie z art. 33 ust. 2b i 2c Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.) do odbycia stażu mogą zostać skierowane wyłącznie osoby bezrobotne, dla których staż został uwzględniony, jako jedna z form pomocy oferowanych przez Urząd w ramach ustalonego profilu pomocy. 

Organizatorem stażu może być:

 • Pracodawca - jednostka organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
 • Przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców;
 • Organizacja pozarządowa;
 • Rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
 • Pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście i na własny rachunek działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Procedura zorganizowania stażu:

 • Pracodawca zamierzający zorganizować staż dla osoby bezrobotnej w ogłoszonym na stronie internetowej Urzędu terminie naboru składa w PUP w Łosicach Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej wraz z kompletem załączników. Wniosek można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pobrać ze strony internetowej www. puplosice.pl.
 • Wnioski rozpatrywane są pod względem formalnym i merytoryczym w oparciu o Kartę Oceny Wniosku przez Zespół ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 • O sposobie rozpatrzenia wniosku Pracodawca zostanie poinformowany w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Przed rozpatrzeniem wniosku jak również w trakcie trwania umowy PUP zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji organizowanego miejsca stażu.

 Osobie odbywającej staż przysługuje:

 • Stypendium w  wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych;
 • Dwa dni wolne od pracy za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.  Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu;
 • Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

 Osoba odbywająca staż może ubiegać się o:

 • Zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu u pracodawcy;
 • Zwrot kosztów zakwaterowania, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7.

 Szczegółowe zasady, warunki do spełnienia przez osoby bezrobotne i organizatorów, tryb składania i rozpatrywania wniosków, procedury oceny i wyboru wniosków określa Regulamin organizowania oraz odbywania stażu przez bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1189).

 KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Nina Polkowska – pok. 71
tel. 83 357 19 72 
e-mail: 

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Nina Polkowska 2017-06-13 19:03 Odwiedziny: 2219 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl