PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Roboty publiczne

Roboty publiczne  to zatrudnienie bezrobotnego przez okres do 6 miesięcy (lub na okres do 12 miesięcy z refundacją kosztów co drugi miesiąc) przy wykonywaniu prac organizowanych przez:

 • powiaty
 • gminy
 • organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz opieki społecznej,
 • spółki wodne i ich związki,
  jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 Do wykonywania pracy w ramach robót publicznych mogą być kierowani bezrobotni  jeżeli ta forma pomocy została uwzględniona w ramach ustalonego dla bezrobotnych profilu pomocy.

Bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres do sześciu miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.

Organizator robót publicznych, który zatrudni skierowanych bezrobotnych na okres:

 • do 6 miesięcy, otrzyma zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej z powiatowym urzędem pracy; zwrot nie może przekroczyć jednak kwoty, która jest iloczynem liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • do 12 miesięcy, otrzyma refundację w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego; w tym przypadku refundacja obejmie koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania innego bezrobotnego na zwolnione  miejsce pracy, pracodawca nie zrwaca refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Naruszenie warunków umowy o w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refindacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi
od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zasady organizacji robót publicznych:

 • Organizator/Pracodawca ubiegający się o organizację robót publicznych dla osoby bezrobotnej składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach  Wniosek o zorganizowanie robót publicznych wraz z kompletem załączników. Wniosek można uzyskać w siedzibie Urzędu lub pobrać ze strony internetowej www. puplosice.pl. Wnioski złożone w innej formie jak pisemnej (np. faks, poczta elektroniczna) nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski rozpatrywane są przez Zespół ds. rozpatrywania i opiniowania wniosków w ramach realizacji programów rynku pracy powołany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach
  . O sposobie rozpatrzenia wniosku, Organizator/Pracodawca jest poinformowany w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 • Decyzję o przyznaniu oraz ostatecznego wyboru rodzaju refundacji i okresu jej trwania podejmuje Dyrektor PUP, biorąc pod uwagę posiadane środki finansowe na finansowanie instrumentów rynku pracy, spełnienie przez Organizatora/Pracodawcę warunków formalnych oraz zaproponowane przez pracodawcę warunki zatrudnienia wnioskowanych bezrobotnych.
 • Starosta w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach zawiera z Organizatorem robót publicznych, lub wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodawcą umowę określającą szczegółowe warunki zatrudnienia i refundacji.
 • Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych pracowników w ramach zawartej umowy dokonywana jest na podstawie składanych przez Pracodawców co miesiąc w terminie do 30 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wypłaconego wynagrodzenia Wniosków o zwrot kosztów w zwiazku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegółowe warunki organizowania i finansowania robót publicznych, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz warunki refundacji określa Regulamin organizowania i finansowania robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Wysokośc miesięcznej refundacji  w 2017 roku wynosi 1 700,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę.

Informację sporządzono na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (Dz. U. z  2017 r. poz. 1065 t.j.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864);
 3. Ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U z 2016 r., poz.1808 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str. 1),
 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 9).

KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2017-06-14 07:45 Odwiedziny: 1550 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl