PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych - to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starosta, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

Praktyczna nauka zawodu dorosłych

Celem praktycznej nauki zawodu dorosłych jest nabycie przez jej uczestnika kwalifikacji umożliwiających przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego.

Czas trwania: od 12 do 18 miesięcy.

Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty lub egzaminem czeladniczym. Uczestnik w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu otrzymuje świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub świadectwo czeladnicze.

Program praktycznej nauki zawodu dorosłych uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie.

Przyuczenie do pracy dorosłych

Celem przyuczenia do pracy dorosłych jest zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

Czas trwania: od 3 do 6 miesięcy.

Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty lub izby rzemieślnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami lub instytucje szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Uczestnik, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Program przyuczenia do pracy dorosłych uwzględnia w szczególności standardy kwalifikacji zawodowych dostępne w bazach danych prowadzonych przez ministra właściwego ds. pracy.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych wynosi 8 godzin zegarowych dziennie, 40 godzin tygodniowo. Co najmniej 80% czasu przygotowania zawodowego jest realizowane u pracodawcy w formie zajęć praktycznych. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające nabycie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej.

Co przysługuje osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych?

W trakcie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych uczestnik ma prawo do:

  • 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, za ostatni miesiąc odbywania przygotowania zawodowego pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem zakończenia przygotowania zawodowego (za dni wolne przysługuje stypendium),
  • stypendium, które wynosi miesięcznie 120 % zasiłku, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Co przysługuje pracodawcy za przyjęcie osoby na przygotowanie zawodowe dorosłych?

  • refundacja wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu (w szczególności na materiały, surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne – do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu dla jednej osoby).
  • premia w sytuacji, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych pomyślnie zda egzamin końcowy (kwota iloczynu 400 zł i liczby miesięcy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych).

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 t.j.)

KONTAKT:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego : Agnieszka Chomiuk – pok.54
tel. 83 357 19 54
e-mail:

 Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń: Barbara Duda – pok.55
tel. 83 357 19 55
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:13 Odwiedziny: 1676 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl