PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prawa pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca posiada między innymi prawo:

 • Zatrudniania pracowników.
 • Zwalniania pracowników.
 • Ustalania warunków pracy i płacy.
 • Żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.
 • Żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).
 • Dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie.
 • Przyznawania nagród i wyróżnień.
 • Stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych.
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Edyta Bobryk 2012-12-07 15:07 Odwiedziny: 1487 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl