PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to  prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłju korzystające ze świadczeń pomocy społecznej , dla których został ustalony II profil pomocy, osoby uczestniczące
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac, jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz uprawniona jest do otrzymywania świadczenia w wysokości co najmniej 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy.
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę w celu realizacji zadań pomocy społecznej;
 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
 • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych;
 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Warunki organizowania prac społecznie użytecznych

 • Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go do Urzędu i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej;
 • Gmina składa do Powiatowego Urzędu Pracy w  Łosicach Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych.
 • Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą
  w imieniu którego na podstawie upoważnienia działa Dyrektor a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
 • Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę uprawnionych, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła do Urzędu.
 • Na podstawie porozumienia, oraz po złożeniu przez gminę Wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczne użytecznych Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych, w tym warunki ustalania świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych określa Regulamin organizowania
i finansowania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

 

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1065t.j.);
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2016 r.,  poz. 930);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155 , poz. 921).

KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2017-06-14 07:52 Odwiedziny: 1575 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl