PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego przez Pracodawcę/Przedsiębiorcę, które następuje w  wyniku zawartej ze starostą umowy i  ma na celu wsparcie osób będących
w  szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u Pracodawcy/Przedsiębiorcy:

  • który zalega z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
   oraz innych danin publicznych,
  • który posiada zaległości wobec Urzędu Skarbowego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz posiada przeterminowane zobowiązania cywilnoprawne,
  • w stosunku do którego toczy się postępowanie upadłościowe i został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • który w okresie  365 dni przed złożeniem Wniosku został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy,
  • który w okresie 2 lat przed złożeniem Wniosku był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997r – Kodeks Karny ( Dz. U.  z 2016 r., poz.1137
   z późn. zm.),
  •  który prowadzi działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy, 
   W przypadku Pracodawcy/Przedsiębiorcy który otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej - prace interwencyjne mogą być organizowane po wywiązaniu się z warunków  o przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
   Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej
   ;
  • w roku podatkowym w którym się ubiega o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o którą się ubiega przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego, równowartość w złotych kwoty 100 000 euro - w przypadku prowadzenia działalności rolniczej lub równowartość w złotych kwoty 15 000 euro obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

Do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych mogą być skierowane osoby bezrobotne jeżeli ta forma pomocy została uwzględniona w ramach ustalonego dla bezrobotnego profilu pomocy.

Prace interwencyjne w zależności od decyzji powiatowego urzędu pracy, mogą trwać do 6, 12 lub 24 miesięcy.

Odpowiednio do zawartej umowy, Pracodawca/Przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne przez okres:

 • 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy)
 •  6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12  lub 24 miesiące)

Niewywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie
art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 lub 6 miesięcy, Urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

Zasady organizacji i finansowania prac interwencyjnych .

 • Pracodawca/Przedsiębiorca, który jest zainteresowany organizacją prac interwencyjnych w terminie ogłoszonego naboru ,składa wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy
  w Łosicach.
 • Wnioski rozpatrywane są przez Zespół do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków w ramach realizacji programów rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach powołany
  przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 • O sposobie rozpatrzenia Wniosku Pracodawca/Przedsiębiorca jest poinformowany pisemnie w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych
  złożone w innej formie, niż pisemnej (np. faks, poczta elektroniczna), nie będą rozpatrywane.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosku następuje podpisanie Umowy w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych z urzędem pracy, określającej warunki organizacji prac interwencyjnych oraz zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej.  Na jej podstawie Starosta zwraca Pracodawcy/Przedsiębiorcy, przez okres od 6, 12 lub 24  miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego w wysokości uzgodnionej w umowie. Kwota refundowanego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników w ramach zawartej Umowy dokonywana jest na podstawie składanych co miesiąc w terminie do 30 dnia każdego miesiąca „Wniosków o refundację”  wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Wypłata refundacji następuje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego i prawidłowego „Wniosku o refundację”.

Szczegółowe warunki organizowania i finansowania prac interwencyjnych, tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz warunki refundacji określa Regulamin organizowania i finansowania prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Pomoc udzielana Pracodawcom/Przedsiębiorcom w ramach prac interwencyjnych  udzielana jest  zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Wysokośc miesięcznej refundacji  w 2017 roku wynosi 820,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę.


Informację sporządzono na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku   pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z  2014r. poz. 864);
 3. Ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2016 r.  poz. 1808 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis  (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013, str. 1);
 5. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352  z  24.12.2013, str. 9).

KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2017-06-14 07:55 Odwiedziny: 2461 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl