PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy dla Pracodawców polega na udzieleniu pomocy pracodawcom w znalezieniu pracowników o wskazanych przez nich kwalifikacjach i umiejętnościach w możliwie najkrótszym czasie.

Pośrednik pracy może udzielić Pracodawcy pomocy w zakresie:

 • upowszechniania ofert pracy, w tym przez przekazywania do internetowej bazy ofert pracy,
 • udzielania informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowania o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowania i organizowania kontaktów z bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

 • DOSTĘPNOŚCI usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • DOBROWOLNOŚCI - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
 • RÓWNOŚCI - oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do organizacji politycznych, społecznych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności,
 • JAWNOŚCI - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukującym pracy.

Formy realizacji ofert pracy przez Pośrednika pracy:

Realizacja ofert otwartych - osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełda Pracy (najczęściej na terenie PUP) organizowana jest w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy - najczęściej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

Targi pracy organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także – zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z  2017 r. poz. 1065 t.j.)
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów  prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz 149)

KONTAKT:

Pośrednik Pracy : Edyta Bobryk - pok. 52
tel. 83 357 19 52
e-mail:

Przydatne linki:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:12 Odwiedziny: 1688 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl