PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca ma obowiązek:

 • Szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.
 • Zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.
 • Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.
 • Organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie.
 • Przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.
 • Ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy.
 • Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników.
 • Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
 • Przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Edyta Bobryk 2012-12-07 15:07 Odwiedziny: 1496 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl