PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego

Adresaci wsparcia:

Przedsiębiorcy, spełniający warunki określone w ustawie jako tzw. „przejściowe trudności finansowe”:

 • u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (co najmniej o 25%);
 • którzy nie zalegają w regulowaniu zobowiązań publiczno-prawnych (z wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie);
 • wobec których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości;
 • którzy nie znajdowali się w trudnej sytuacji ekonomicznej w dniu 1 lipca 2008 r.;
 • którzy opracowali program naprawczy uprawdopodobniający poprawę kon­dycji finansowej przedsiębiorstwa, sporządzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku (o którym mowa w art. 14 ust.1 ustawy);
 • którzy nie otrzymali pomocy publicznej na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy zgodnie z umową zawartą na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy po dniu 1 lutego 2009 r. albo otrzymał tę pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 12 miesięcy;

Rodzaje wsparcia:

Środki Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 • dopłata do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego - do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych,
 • dopłata do wynagrodzeń pracowników podczas obniżenia wymiaru czasu pracy - do wysokości 70% zasiłku dla bezrobotnych,
 • dofinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Środki Funduszu Pracy (dla przedsiębiorców, którzy utworzą fundusz szkole­niowy):

 • dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych pracowni­ków (do 80 % kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS);
 • w okresie szkolenia lub studiów podyplomowych uprawnionym pracownikom przysługuje stypendium – do wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku nieukończenia z winy pracownika szkolenia lub studiów podyplomowych dofinansowanych z Funduszu Pracy przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych zwraca staroście koszty szkolenia lub studiów, na zasadach określonych w zawartej o dofinansowanie umowie.

Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, kierując pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym został rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach określonych w umowie z przedsiębiorcą, o której mowa w ust. 1.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z pomocy finansowej ze środków Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to nie może wypo­wiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Dotyczy to za­równo okresu pobierania przez niego świadczeń finansowych z tych Funduszy, jak też i okresu przypadającego bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń, nie dłużej niż 6 miesięcy.

Uzyskanie wsparcia – krok po kroku:

 • Złożenie wniosku (na formularzu określonym w przepisach) wraz z wymaga­nymi dokumentami w Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świad­czeń Pracowniczych, właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
 • Przekazanie przez kierownika Biura Terenowego FGŚP wniosku (po sprawdze­niu jego kompletności) do odpowiedniego Organu w celu wydania Zaświad­czenia potwierdzającego status przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych. Organ właściwy do wydania Zaświadczenia:
  • minister właściwy ds. Skarbu Państwa – w odniesieniu do przedsię­biorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • marszałek województwa – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców, małych albo średnich przedsiębiorców;
  • minister właściwy ds. gospodarki – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.

   Organy te badają spełnianie warunków określonych w ustawie jako tzw. „przejściowe trudności finansowe”.
 • Wydanie przez Organ (w przypadku gdy zostały spełnione warunki określone w Ustawie) Zaświadczenia w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.
 • Przekazanie przez Organ Zaświadczenia wraz z wnioskiem do FGŚP, a także kopii Zaświadczenia do Okręgowego Inspektora Pracy.
 • Przekazanie przez FGŚP kopii Zaświadczenia do przedsiębiorcy, a także Staro­sty właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
 • W przypadku wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych po uzyskaniu Zaświadczenia możliwość podpisa­nia umowy określającej warunki wypłaty świadczeń.
 • W przypadku dofinansowania kosztów szkolenia lub studiów podyplomo­wych pracowników po uzyskaniu Zaświadczenia – złożenie odrębnego wnio­sku o dofinansowanie do Starosty – Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
 • Podpisanie umowy – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Starostę – PUP.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomiczne­go dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwa­rantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1112).
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegó­łowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 136, poz. 1119).
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 10:24 Odwiedziny: 1681 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl