PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Pracodawca zainteresowany rozwojem zawodowym własnym i pracowników może skorzystać z nowego instrumentu rynku pracy wprowadzonego znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.), tj. środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

KFS przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w tym na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności Wniosek o dofinansowanie kosztow kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kosztów kształcenia w wysokości:

 •  do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR).

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Pracodawca winien zawrzeć z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zobowiązany jest zwrócić pracodawcy poniesione koszty, na zasadach określonych w umowie.

Środki KFS przekazane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS na rok 2017 to:

 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania środków rezerwy KFS w 2017 roku to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób nie posiadających pełnych kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1574 z późn.zm.).

Szczególowe zasady, warunki przyznawania środków na kształcenie ustawiczne z Krajowego Funduszu Szkoleniowego , tryb składania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin przyznawania środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.)
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U.z 2014 r.  poz. 639 z późn. zm.)

 

 KONTAKT:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego:Agnieszka Chomiuk– pok.54
tel. 83 357 19 54
e-mail:

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń: Barbara Duda – pok.55
tel. 83 357 19 55
e-mail:

 

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:14 Odwiedziny: 1625 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl