PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Jednorazowa refundacja kosztów z tytulu składek ZUS

Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego..

REFUNDACJA MOŻE NASTĄPIĆ W PRZYPADKU, GDY:

  • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, oraz
  • po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony.

Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300 % wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień podpisania umowy o jednorazową refundację składek.

UWAGA ! Realizacja danej formy wsparcia dla Pracodawców uzależniona jest od posiadanych przez PUP w Łosicach środków finansowych z  Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach w roku 2012 ze względu na ograniczone środki Funduszu Pracy nie finansuje kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

KONTAKT:

Inspektor: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 10:25 Odwiedziny: 1641 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl