PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Informacje o zatrudnieniu niepełnosprawnych

Zatrudniając osobę niepełnosprawną pracodawca może ubiegać się o:

 • zwrot kosztów:
 • adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych na przystosowanie tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób;
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
 • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-3;
 • miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonych przez PEFRON);
 • refundację kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej;
 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;
 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy.

Ponadto powiatowy urząd pracy oferuje usługi z zakresu:

 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, obejmujących:
 • doradztwo w określaniu wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłoszonego w ofercie pracy do urzędu,
 • dobór kandydatów spośród bezrobotnych lub poszukujących pracy na zgłoszone w ofercie pracy stanowisko,
 • wspieranie rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników;
 • pośrednictwa pracy obejmującego:
 • udzielanie pomocy w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych do zatrudnienia,
 • przekazywanie informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na rynku pracy.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 10:34 Odwiedziny: 6481 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl