PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy

Bezrobotnego lub inną osobę uprawnioną (art. 43 ust 1 i 3 ustawy), zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach można skierować, na wskazane przez nich szkolenie, w przypadku gdy:

  • Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym spełnia jeden z warunków skierowania na szkolenie:
  • Osoba nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu lub utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; istnieje w jej przypadku konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
  • Osoba uzasadni celowość wskazanego przez nią szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
  • Powiatowy Urząd Pracy dysponuje w danym momencie środkami Funduszu Pracy, przeznaczonymi na szkolenia.
  • Powiatowy Urząd Pracy dysponuje ofertą szkolenia, o które ubiega się osoba zainteresowana - to znaczy Instytucja szkoleniowa, realizująca wskazane szkolenie posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i jest w stanie zrealizować szkolenie w formie kursu.
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-14 09:58 Odwiedziny: 1521 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl