PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Trójstronne umowy szkoleniowe

Starosta może organizować szkolenia dla bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową.

Szkolenie powinno być dostosowane do potrzeb pracodawcy, który w ramach wsparcia zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym szkoleniu.

Kto może ubiegać się o zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej?

O zorganizowanie szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej mogą ubiegać się wszyscy pracodawca, którzy deklarują zatrudnienie osoby bezrobotnej skierowanej przez urząd pracy na szkolenie.

PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. 2017 r., poz. 1065 t.j.).

Pracodawca zainteresowany organizacją szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności Wniosek.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą i instytucją szkoleniową trójstronną umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia. W umowie powiatowy urząd pracy zobowiązuje się do skierowania na szkolenie i sfinansowania kosztów szkolenia określonej liczby osób bezrobotnych, pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu szkolenia, a jednostka szkoląca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia, zgodnie z wymogami określonymi przez powiatowy urząd pracy i pracodawcę.

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej

Instytucja szkoleniowa jest wyłaniana przez urząd pracy w oparciu o Zasady oraz kryteria wyboru instytucji szkoleniowych obowiązujące w Urzędzie z uwzględnieniem wskazanych przez pracodawcę informacje dotyczących: zakresu umiejętności i kwalifikacji wymaganych do uzyskania przez bezrobotnego w wyniku szkolenia, terminu i miejsca szkolenia. Pracodawca ma wpływ na dostosowanie programu i warunków przeprowadzenia szkolenia oraz wybór kandydatów na szkolenie. Dodatkowo może na bieżąco monitorować przebieg szkolenia i dokonywać oceny postępów uczestników szkolenia oraz uczestniczyć w egzaminie końcowym.

Szkolenie osób bezrobotnych organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Informację sporządzono na podstawie

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.);
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 667).

 KONTAKT:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego:Agnieszka Chomiuk– pok.54
tel. 83 357 19 54
e-mail:

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń: Barbara Duda – pok.55
tel. 83 357 19 55
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:27 Odwiedziny: 818 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl