PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia

Od 01.01.2016 weszła nowa forma pomocy dla młodych osób bezrobotnych -refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,  nagrody oraz składki na  ubezpieczenie społeczne  skierowanych  bezrobotnych do 30 roku  życia.

Pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani zatrudnieniem skierowanych przez Urząd Pracy  bezrobotnych do 30 roku życia mogą ubiegać się o refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Kto może zostać zatrudniony?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie, która do dnia zawarcia umowy o pracę nie ukończyła 30 roku życia.

 Z nowej formy wsparcia mogą skorzystać pracodawcy lub przedsiębiorcy, u których  w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w Urzędzie nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

Obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy jest:

1. Utrzymanie w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja wynagrodzenia- 12 miesięcy , a po jej zakończeniu dalsze zatrudnienie bezrobotnego przez kolejne 12 miesięcy.

2. Zwrot uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano   w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, w sytuacji:

a)   niewywiązania się z warunku utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego w okresie przysługiwania refundacji

b)   niewywiązania się z warunku zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 12 miesięcy następujących po okresie refundacji.,

c)    odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Pracodawca/przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu przyznanej refundacji w sytuacji, gdy:

1.   W trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po okresie refundacji zatrudni innego  bezrobotnego na miejsce pracy, które zostało zwolnione  w wyniku:

a)   rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego,

b)   wygaśnięcia zawartej umowy o pracę,

c)    rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52  ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy

2.  Brak jest możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd na zwolnione stanowisko pracy.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2017 r.

Wysokośc miesięcznej refundacji  w 2016 roku wynosi 1800 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanej kwoty za jedną osobę , pod warunkiem że miesięczne wynagrodzenie pracownika wyniesie minimum 1850,00 zł brutto/miesiąc.

Szczegółowe warunki refundacji, tryb składania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin przyznawania refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 645)

KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2016-05-16 14:18 Odwiedziny: 751 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl