PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

- 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub

- 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku dofinansowania zatrudnienia przez okres 12 miesięcy oraz 12 miesięcy w przypadku dofinansowania zatrudnienia przez okres 24 miesięcy.

W przypadku niewywiązania się z warunku, o którym mowa powyżej oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania PUP.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu, o którym mowa powyżej, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania PUP.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, PUP kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Dofinansowanie wynagrodzenie za bezrobotnego powyżej 50 roku życia przysługuje jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy II lub III (w ramach programu specjalnego) zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe warunki udzielania dofinansowania wynagrodzenia oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin przyznawania dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016r., poz. 645 z późn. zm.).

KONTAKT:

Pośrednik Pracy - stażysta: Agata Markowska– pok.71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Nina Polkowska 2017-01-19 12:20 Odwiedziny: 1230 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl