PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa PUP.

Pracodawca, który wyrazi chęć zorganizowania stażu dla okaziciela bonu powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy wniosek o zorganizowanie stażu w ramach bonu stażowego. Staż będzie realizowany po zawarciu umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 142, poz. 1160).

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, PUP wypłaca premię w wysokości 1500,00 zł.

PUP wypłaca premię pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy.

Natomiast w sytuacji zawarcia z młodą osobą umowy cywilnoprawnej – pracodawca nie ma prawa do otrzymania premii, ponieważ ta warunkowana jest zatrudnieniem, które oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego PUP finansuje:

- koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600,00 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,00 zł, łącznie ze stypendium;

- koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji z dniem 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Nie dokonuje się waloryzacji w przypadku gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.

Osobie odbywającej staż realizowany w ramach bonu stażowego w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez PUP w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).

Bon stażowy może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe warunki przyznawania Bonu stażowego określa Regulamin przyznawania Bonu stażowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

 

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2017 r., poz.  1065 t.j.)
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160);
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1189).

KONTAKT:

Pośrednik pracy - stażysta: Agata Markowska – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2017-06-14 07:46 Odwiedziny: 1385 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl