PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Organizacja szkoleń to jedną z podstawowych usług rynku pracy. Za jej realizację odpowiada specjalista ds. rozwoju zawodowego. który może zaproponować osobom uprawnionym do korzystania z tej usługi kilka form zdobycia nowych, pożądanych na rynku kwalifikacji i umiejętności.

Proponowane formy:

 • Szkolenia grupowe
 • Szkolenia indywidualne
 • Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz kosztów licencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • Pożyczka szkoleniowa 

Usługa skierowana jest do osób uprawnionych: 

 • osób bezrobotnych;
 • osób poszukujących pracy (art 43 ust.1 ustawy), zarejestrowanych w urzędzie pracy, które:
  • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość (likwidację),
  • otrzymują świadczenia socjalne przysługujące górnikom lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenia szkoleniowe, przyznawane pracownikom w przypadku zwolnienia monitorowanego,
  • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • pracujących (art. 43 ust.3 ustawy), wykonujących inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym po zarejestrowaniu w urzędzie pracy.

Szkolenia grupowe 

Szkolenia grupowe bezrobotnych i innych osób uprawnionych są inicjowane, organizowane i finansowane przez Starostę w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia grupowe realizowane są zgodnie z planem szkoleń, opracowywanym na początku roku kalendarzowego w oparciu o listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Szkolenie finansowane przez Starostę odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 zegarowych w tygodniu. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie do 12 miesięcy), a dla osób bez kwalifikacji zawodowych do 12 miesięcy (w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie do 24 miesięcy).

Osoba posiadająca status  bezrobotnej uczestnicząca w szkoleniu ma prawo do:

 • do stypendium w okresie odbywania szkolenia, przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu.
 • do stypendium w okresie odbywania szkolenia, które wynosi miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie, w przypadku niższego wymiaru godzin wysokość stypendium ustalana jest proporcjonalnie, z tym, że stypendium nie może być niższe niż 20% ww. zasiłku.

Stypendium szkoleniowe nie przysługuje jeżeli w okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenia pieniężne w wysokości równej lub wyższej od stypendium finansowanego z Funduszu Pracy. Bezrobotny, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą ma prawo do ukończenia tego szkolenia a do zakończenia szkolenia przysługuje mu stypendium w wysokości 20% kwoty zasiłku dla osób bezrobotnych, ustalane analogicznie do sposobu liczenia zasiłku.

Osoba skierowana na szkolenie, która z własnej winy nie ukończy szkolenia, zobowiązana jest do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Szkolenia indywidualne

Bezrobotnego lub inną osobę uprawnioną (art. 43 ust 1 i 3 ustawy), zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach można skierować, na wskazane przez nich szkolenie, w przypadku gdy:

Osoba ubiegająca się o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym spełnia jeden z warunków skierowania na szkolenie:

 • Osoba nie posiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu lub utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; istnieje w jej przypadku konieczność zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
 • Osoba uzasadni celowość wskazanego przez nią szkolenia a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300 % przeciętnego wynagrodzenia.
 • Powiatowy Urząd Pracy dysponuje w danym momencie środkami Funduszu Pracy, przeznaczonymi na szkolenia.
 • Powiatowy Urząd Pracy dysponuje ofertą szkolenia, o które ubiega się osoba zainteresowana - to znaczy Instytucja szkoleniowa, realizująca wskazane szkolenie posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na jej siedzibę i jest w stanie zrealizować szkolenie w formie kursu.

Osoba bezrobotna może zostać pozbawiona swojego statusu w przypadku, gdy:

 • odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia
 • po skierowaniu nie podejmie szkolenia
 • z własnej winy przerwie szkolenie

Pozbawienie statusu bezrobotnego w ww. sytuacjach następuje od dnia przerwania szkolenia lub od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy

Liczbę odmów przyjęcia propozycji pracy, propozycji szkolenia, aktywizacji oraz liczbę niepodjęcia i przerwań odbywania form aktywizacji liczy się łącznie.

 • Finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz kosztów licencji, niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Na wniosek osoby uprawnionej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach, można sfinansować ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

 • Wnioskodawca, analogicznie jak w przypadku ubiegania się o skierowanie na szkolenie w trybie indywidualnym musi uzasadnić celowość pokrycia kosztów wskazanego egzaminu czy licencji.
 • Wniosek osoby uprawnionej jest rozpatrzony pozytywnie, jeżeli Powiatowy Urząd Pracy w dniu rozpatrywania wniosku dysponuje wolnymi środkami Funduszu Pracy.

 

Szczegółowe zasady, warunki do spełnienia przez osoby bezrobotne, tryb składania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin organizowania, kierowania i finansowania szkoleń w trybie indywidualnym  przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

 

Studia podyplomowe

Na wniosek osoby uprawnionej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach można sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba wnioskująca o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych zobowiązana jest do uzasadnienia celowości podjęcia wskazanych studiów. Wniosek jest rozpatrzony pozytywnie, jeżeli Powiatowy Urząd Pracy w dniu rozpatrywania wniosku dysponuje wolnymi środkami Funduszu Pracy a ukończenie studiów jest zasadne.

Osoba zainteresowana dofinansowaniem kosztów studiów podyplomowych powinna złożyć w urzędzie pracy:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych wraz z uzasadnieniem celowości ukończenia tych studiów, tj. oświadczeniem pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy po ukończonych studiach.
 • zaświadczenie od organizatora studiów podyplomowych zawierające informacje o nazwie, terminie i koszcie tych studiów.

Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych z PUP za okres uczestnictwa w zajęciach przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia w trakcie ich odbywania, nie zawiesza się finansowania tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia. W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych jest uzależnione od posiadania funduszy na ten cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.


Informację sporządzono na podstawie

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 667).

 KONTAKT:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego:Agnieszka Chomiuk– pok.54
tel. 83 357 19 54
e-mail:

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń: Barbara Duda – pok.55
tel. 83 357 19 55
e-mail:

Jeśli chcesz sprawdzić czy instytucja szkoleniowa posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wejdź na stronę www.ris.praca.gov.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:10 Odwiedziny: 2754 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl