PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to  prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy i promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Osoba skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych zachowuje status bezrobotnego, oraz uprawniona jest do otrzymywania świadczenia w wysokości co najmniej 8,00 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac. Świadczenie to podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. 

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane w:

 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
 • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych;
 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np.: szkołach, domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Procedura organizacji prac społecznie użytecznych:

 • Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie-użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej;
 • Gmina składa do PUP Łosice Wniosek o organizację prac społecznie użytecznych
 • Powiatowy Urząd Pracy w imieniu starosty zawiera z gminą porozumienie dotyczące wykonywania prac społecznie-użytecznych;
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie-użytecznych i przekazuje ją do Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Powiatowy Urząd Pracy weryfikuje listę osób pod kątem spełniania warunków i kieruje wskazane osoby do wykonywania prac społecznie-użytecznych.

Na podstawie porozumienia, oraz po złożeniu przez gminę Wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społeczne użytecznych Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac społecznie użytecznych, w tym warunki ustalania świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych określa Regulamin organizacji i odbywania prac społecznie użytecznych przez bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 645.);
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz. 163 z późn.zm);
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U Nr 155, poz. 921).

KONTAKT:

Specjalista ds. programów: Iwona Stachowicz – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

 

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Iwona Stachowicz 2016-05-12 11:00 Odwiedziny: 1527 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl