PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo pracy to bezpłatna forma pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników.

Pośrednictwo pracy polega na:

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • udostępnianiu bezrobotnym i poszukującym pracy aktualnych ofert pracy,
 • kierowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy na wolne miejsca pracy przy uwzględnieniu kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, poszukujących pracy i wymagań pracodawcy, niezbędnych do zatrudnienia na określonym stanowisku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • informowaniu bezrobotnych o możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia,
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane NIEODPŁATNIE i opiera się na następujących zasadach:

 • DOSTĘPNOŚCI usług pośrednictwa dla wszystkich osób poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
 • DOBROWOLNOŚCI - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
 • RÓWNOŚCI - oznaczającej obowiązek powiatowych urzędów pracy udzielania wszystkim poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia, bez względu na ich narodowość, przynależność do organizacji politycznych, społecznych, na płeć, wyznanie i inne okoliczności,
 • JAWNOŚCI - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do wiadomości poszukującym pracy.

Zgłoszona oferta pracy jest upowszechniana nie później niż w następnym dniu po dniu przyjęcia do realizacji poprzez zamieszczenie jej:

 • na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie,
 • na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach,
 • na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia - Centralna Baza Ofert Pracy http://www.psz.praca.gov.pl,
 • upowszechniona na prośbę pracodawcy we wskazanym przez pracodawcę urzędzie.

Oferta pracy może być realizowana poprzez:

Pośrednictwo pracy otwarte - osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wyboru pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami.

Pośrednictwo pracy zamknięte - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie.

Giełdę Pracy (najczęściej na terenie PUP) organizowana jest w przypadku, gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy - najczęściej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

Targi pracy organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także – zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

Kierując bezrobotnego lub poszukującego pracy do pracodawcy, pośrednik pracy informuje go o prawach i obowiązkach osoby kierowanej do pracy, wydaje mu skierowanie i wyznacza termin ponownego stawiennictwa w urzędzie pracy celem poinformowania o podjęciu lub niepodjęciu proponowanego zatrudnienia. Kierowany potwierdza pisemnie odbiór skierowania i zapoznanie się ze stosowną informacją.

KONTAKT:

Pracownicy Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń, pełniący funkcję doradcy klienta:

Pośrednik pracy: Elwira Jabłońska, Pośrednik pracy: Ewa Stachowicz - pok. 50, I piętro
tel. 83 357 19 50,
e-mail: ,

Pośrednik pracy : Małgorzata RaczukPośrednik pracy: Tomasz NIeścioruk - pok. 51, I piętro,
tel. 83 357 19 51
e-mail: , tomasz.nieś

Doradca zawodowy: Monika Chudek: pok. 56, I piętro
tel. 83 357 19 56
e-mail:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego: Agnieszka Chomiuk -pok. 54, I piętro

e-mail:

 

Informacje na temat wolnych miejsc pracy z całego kraju znajdziesz na stronie: www.psz.praca.gov.pl
Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat pośrednictwa pracy prowadzonego prze agencje zatrudnienienia wejdź na stronę: www.kraz.praca.gov.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-01-16 13:43 Odwiedziny: 6262 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl