PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy,  w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy,  możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
 • równości w korzystaniu z usług poradnictwa zawodowego,
 • bezpłatności usług,
 • poufności i ochrony danych osobowych korzystających z usług doradców zawodowych.

Doradca zawodowy świadczy poradnictwo zawodowe w szczególności na wniosek pośrednika pracy,  specjalisty do spraw rozwoju zawodowego lub po przyjęciu informacji o potrzebie udzielenia porady od osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy.

Poradnictwo zawodowe  świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej.

PORADY INDYWIDUALNE 

Na spotkaniu z doradcą zawodowym możesz:

 • zaplanować dalszy rozwój zawodowy,
 • przeanalizować możliwe przyczyny niepowodzeń w poszukiwaniu pracy,
 • zbadać predyspozycje i zainteresowania zawodowe (badanie za pomocą testów: Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - KZZ, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji - WKP);
 • przeprowadzić analizę możliwych kierunków zmiany kwalifikacji lub zmiany zawodu,
 • uzyskać informacje na temat metod poszukiwania pracy oraz realiów rynku pracy,
 • poznać zasady pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotować się do rozmowy z pracodawcą,
 • uzyskać podstawowe informacje na temat przedsiębiorczości.

Rozmowa z doradcą zawodowym pomoże Ci:

 • pobudzić motywację i przywrócić wiarę we własne możliwości,
 • sprecyzować swoje oczekiwania wobec pracy,
 • poznać swoje predyspozycje zawodowe,
 • określić mocne i słabe strony,
 • wyznaczyć cele zawodowe,
 • zdobyć informacje, które pomogą w znalezieniu pracy lub podjęciu decyzji zawodowych.

PORADY GRUPOWE

Pozwalają uczestnikom spotkań na dokonanie samooceny, rozpoznanie własnych zainteresowań, umiejętności, predyspozycji oraz ograniczeń. Zadaniem spotkań grupowych jest także doprowadzenie do zmian świadomości, postaw i zachowań, które będą sprzyjać wyborom dotyczącym kariery zawodowej. Pracując z grupą doradca zawodowy przeprowadza warsztaty między innymi z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, analizy słabych i mocnych stron, bilansu osiągnięć oraz radzenia sobie ze stresem.

INFORMACJA ZAWODOWA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

Celem spotkania informacyjnego jest przekazanie osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy informacji związanych z zawodami i rynkiem pracy, które mogą być wykorzystane przez klientów w procesie podejmowania decyzji zawodowych.

Skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego jeżeli:

 • nigdy nie pracowałeś i stoisz przed wyborem swojej pierwszej pracy;
 • straciłeś pracę po wieloletnim zatrudnieniu;
 • chcesz powrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie w zatrudnieniu;
 • chcesz doskonalić swoje umiejętności;
 • chcesz zmienić zawód bo dokonałeś złego wyboru;
 • chcesz kontynuować naukę i nie wiesz jaki kierunek kształcenia wybrać.

W ramach poradnictwa zawodowego sa inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO SĄ BEZPŁATNE I SKIEROWANE DO KAŻDEGO KTO CHCIAŁBY ZMIENIĆ SWOJĄ SYTUACJĘ ZAWODOWĄ.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.)
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014r.  w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. 2014 r. poz.667)

KONTAKT:

Doradca zawodowy: Katarzyna Demianiuk– pok. 50, I piętro
tel. 83 357 19 50
e-mail: ,

Doradca zawodowy: Monika Chudek – pok. 56, I piętro
tel. 83 357 19 56
e-mail:

 

Informacje na temat monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych znajdziesz na stronie: www.mz.praca.gov.pl
Rejestr instytucji szkoleniowych znajdziesz się na stronie:
www.ris.praca.gov.pl
www.psz.praca.gov.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:09 Odwiedziny: 1718 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl