PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z  zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Szkolenie z zakresu  umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla:

 • osób, które nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
 • osób, które utraciły motywację do pozukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
 • osób, które chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodwej.

Szkolenie trwa trzy tygodnie: przez dwa tygodnie trwają zajęcia szkoleniowe, a następnie przez tydzień uczestnicy praktycznie stosują nabyte umiejętności.

Osoby bezrobotne, które w nim uczestniczą mają prawo do stypendium szkoleniowego. Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez skierowanego bezrobotnego, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie na podstawie Art. 41 ust. 4b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Czego możesz się nauczyć na szkoleniu z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy:

 • Poznasz podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy , które nimi rządzą.
 • Dokonasz analizy rynku pracy , na którym poszukujesz pracy dla siebie.
 • Określisz swoją sylwetkę zawodową oraz dokonasz bilansu swoich mocnych i słabych stron.
 • Określisz jak własne kwalifikacje, umiejętności i kompetencje odpowiadają potrzebom rynku pracy.
 • Nabędziesz wiedzę z zakresu technik oraz metod poszukiwania pracy i nauczysz się stosować je w praktyce (pisanie: CV, listu motywacyjnego, własnej oferty pracy, poznasz zasady analizowania ofert pracy).
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia rozmów z pracodawcami.
 • Nawiążesz kontakty pomocne przy poszukiwaniu pracy.
 • Uzyskasz wiedzę na temat różnych form zatrudnienia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informację sporządzono na podstawie:

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1065 t.j.)
 • Rozporządzenia MPiPS z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunkow realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.2014 r., poz. 667)

 

Jak napisać życiorys?

Dobrze skonstruowany życiorys powinien odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

 • jakie jest Twoje wykształcenie i czy jest ono zgodne z pożądanym przez pracodawcę,
 • czy zdobywasz nowe kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach,
 • jak wygląda przebieg Twojej kariery zawodowej.

Główne rodzaje życiorysów:

Chronologiczny – kładzie nacisk na doświadczenia zawodowe. Przebieg pracy zawodowej jest przedstawiony tu w odwróconym porządku chronologicznym : od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest wyjątkowo korzystny w przypadku ubiegania się o pracę zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy, eksponuje zdobyte doświadczenia.

Funkcjonalny – doświadczenia zawodowe charakteryzuje względny brak chronologii, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie tempo i sprawność ich zdobywania. Polecany osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

Elementy CV

Dane ogólne:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • telefon,
 • adres e-mail,
 • formalna fotografia.

Wykształcenie:

Informacje na temat wykształcenia podajemy w odwrotnej kolejności chronologicznej. Należy podać: datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły i/lub uczelni, wydział, kierunek, specjalizację, otrzymany tytuł zawodowy.

Doświadczenie zawodowe:

Kolejno zajmowane stanowiska i kolejne miejsca pracy podajemy w odwrotnym porządku chronologicznym. Podajemy: datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko i zakres obowiązków (w punktach).

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

Należy wymienić te kursy i szkolenia, które są istotne z punktu widzenia pracodawcy i wymagań stanowiska, na które składamy ofertę. Podajemy: datę, czas trwania kursu, jego organizatora i temat. Wymieniamy również zdobyte certyfikaty.

Znajomość języków obcych:

Podajemy stopień opanowania języka (w mowie i piśmie). Warto wspomnieć o nauce języka za granicą. Jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające znajomość języka to wymieniamy je.

Dodatkowe umiejętności:

 • komputer – informacje dotyczące systemów i programów komputerowych, które znamy wraz ze stopniem ich znajomości. Wpisujemy także dane na temat odbytych kursów komputerowych,
 • prawo jazdy – informacje dotyczące faktu posiadania prawa jazdy, jego kategorii i roku wydania,
 • inne informacje – dotyczące obsługi urządzeń biurowych, specjalistycznych maszyn, kasy fiskalnej itp.

Zainteresowania:

Wypełnienie tego bloku nie jest obowiązkowe. Stanowi jednak okazję do zaprezentowania siebie, wyróżnienia się spośród wielu innych kandydatów.

Referencje:

Jeśli posiadamy referencje z poprzedniego miejsca pracy można o nich wspomnieć w dokumentach aplikacyjnych i zaznaczyć, że są dostępne na życzenie.

Składane dokumenty powinny zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i opatrzone własnoręcznym podpisem.

Jak napisać list motywacyjny?

List motywacyjny jest próbą przekonania potencjalnego pracodawcy, że jesteś idealną osobą do pracy w jego firmie na proponowanym stanowisku. Może on zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, w której chciałbyś pracować. Ma sprawić że zainteresujesz pracodawcę, który zaprosi Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Właściwa treść listu motywacyjnego powinna składać się z następujących elementów:

 • wyrażenie zainteresowania pracą w danej firmie, jeżeli jest ona znana, z tradycjami warto do tego nawiązać podkreślając satysfakcję z możliwości złożenia oferty w firmie cieszącej się renomą,
 • krótki opis posiadanego wykształcenia, jeśli jest to wykształcenie kierunkowe łatwo wyjaśnić związek między nim, a chęcią objęcia określonego stanowiska, w innym przypadku należy dobrać przekonujące argumenty lub skupić się na umiejętnościach i doświadczeniach zawodowych,
 • krótki opis umiejętności i doświadczeń zawodowych, należy eksponować wiążące się ze specyfiką stanowiska,
 • motywy ubiegania się o pracę w określonej firmie, należy znaleźć przyczyny pozytywne, np. poznanie nowych metod pracy, poszerzenie zakresu odpowiedzialności,
 • w zakończeniu listu motywacyjnego należy zaakcentować chęć osobistego przedstawienia swojej kandydatury, rozmowy o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniach.

List motywacyjny powinien mieć odpowiednią formę i treść:

forma:

 • jedna strona białego papieru formatu A4,
 • pisany na komputerze lub odręcznie,
 • koniecznie własnoręcznie podpisany,
 • czytelny, przejrzysty, staranny.

treść:

 • bezpośredni, raczej zachęcający,
 • stanowczy nie przyjmujący proszącego tonu,
 • rzeczowy i grzeczny,
 • profesjonalny – dotyczący tylko kwestii zawodowych,
 • atrakcyjny – zainteresuj czytelnika,
 • zwięzły – nie powtarzaj życiorysu,
 • tworzący pozytywny obraz Twojej osoby.

KONTAKT:

Doradca zawodowy: Monika Chudek – pok. 56, I piętro
tel. 83 357 19 56
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:09 Odwiedziny: 2086 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl