PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia

Osoba bezrobotna, która ma prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia i udaje się do innego kraju EOG lub Szwajcarii w celu poszukiwania pracy, ma prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni formularz (E303).

Transfer zasiłku dla bezrobotnych oznacza, że po przyjeździe do innego kraju będziemy mogli pobierać ten zasiłek przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Należy pamiętać, że prawo do transferowania zasiłku dla bezrobotnych może być realizowane jedynie wówczas, kiedy migrujemy w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia. Nie ma natomiast możliwości transferu, gdy wyjeżdżamy w celu podjęcia studiów lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Jeśli chcemy pobierać „zagraniczny" zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, musimy zgłosić we właściwej instytucji kraju, w którym go otrzymujemy zamiar wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy. Najczęściej będzie to ta sama instytucja, która decyduje o przyznaniu zasiłku i go wypłaca. Należy też złożyć wniosek o wydanie formularza E303, który jest zaświadczeniem dotyczącym zachowania prawa do świadczeń dla bezrobotnych.

Wniosek o wystawienie formularza E303 należy złożyć przed wyjazdem z państwa ostatniego zatrudnienia, o tyle wcześnie, aby otrzymać go przed opuszczeniem kraju i przyjechać do Polski z już wystawionym formularzem. Po przyjeździe do kraju mamy obowiązek zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na miejsce naszego zamieszkania, jako osoba poszukująca pracy i podporządkować się wymogom stawianym przez ten urząd.

Aby transferowany zasiłek mógł być wypłacony od dnia wyjazdu z państwa ostatniego zatrudnienia, musimy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w Polsce w ciągu 7 dni.

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-09 09:05 Odwiedziny: 1409 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl