PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości;
  • dyplom(y), świadectwo(a) ukończenia szkoły, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie(a) o ukończeniu kursu lub szkolenia oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje;
  • wszystkie świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień.
  • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada;
  • dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017  r. poz. 1065 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujacych pracy ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1299 )

KONTAKT:

Starszy Inspektor Powiatowy: Dorota Kowieska- pok. 60
tel. 83 357 19 60
e-mail:dorota.kowieska

Referent: Karolina Chwedorczuk – pok. 61
tel. 83 357 19 61
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Bernadetta Trochimiuk 2017-07-11 15:15 Odwiedziny: 1640 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl