PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Agencje zatrudnienia

Agencje zatrudnienia to podmioty wpisane do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, które świadczą usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej.

Rejestr taki prowadzony jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis.

Wpisu do rejestru nie muszą dokonywać między innymi:

 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • centra oraz kluby integracji społecznej (o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym),
 • wyspecjalizowane organy wojskowe (o których mowa w przepisach o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) wykonujące usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej,
 • przedsiębiorcy zagraniczni posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich UE, państw EOG nienależących do UE oraz państw niebędących stronami umowy o EOG, które mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpis do rejestru agencji zatrudnienia dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Powinien on zawierać następujące dane:

 • oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,
 • adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy, województwa oraz numerem telefonu,
 • oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,
 • NIP (jeżeli został nadany),
 • numer w KRS lub w EDG (jeżeli został nadany) oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego,
 • adres poczty elektronicznej.

Do wniosku powinno zostać dołączone także specjalne oświadczenie. Wniosek o wpis do rejestru może zostać złożony także w formie elektronicznej. Przed dokonaniem wpisu marszałek województwa może dokonać sprawdzenia faktów podanych we wniosku lub oświadczeniu, wezwać podmiot do dostarczenia dokumentów, które potwierdzą prawdziwość danych. Po dokonaniu wpisu wydawany jest certyfikat.

Marszałek województwa odmawia dokonania wpisu, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia wymaganych prawem warunków,
 • podmiot wykreślono z rejestru w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Katowice IntraCOM 2012-11-09 12:50 Odwiedziny: 2331 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl