PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon zatrudnieniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa PUP.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy.

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez PUP z pracodawcą.

PUP refunduje pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku niewywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudniania bezrobotnego przez okres 18 miesięcy pracodawca zwraca:

- kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub

- kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Refundacja stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

  1. Szczegółowe warunki przyznawania bonu zatrudnieniowego określa Regulamin przyznawania bonu zatrudnieniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

 Informację sporządzono na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku   pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645.);
  2. Ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy  de minimis  (Dz. Urz. UE L  352 z 24.12.2013,
    str. 1),
  4. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z  24.12.2013, str. 9)

KONTAKT:

Starszy Inspektor:Alicja Mrozowska  – pok. 71
tel. 83 357 19 71
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Alicja Mrozowska 2016-05-18 10:19 Odwiedziny: 1280 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl