PUP Łosice

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

  • Informacje ogólne

Bon szkoleniowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa dyrektor PUP, może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

 WARUNKI REALIZACJI

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie Indywidualnego Planu Działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa PUP.

W ramach bonu szkoleniowego PUP finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

  • jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
  • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
  • przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:  do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin; powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
  • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

PUP finansuje koszty do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit lub stanowiące inny rodzaj kosztów niż wskazane powyżej.

Osobie odbywającej szkolenie realizowane w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bon szkoleniowy może zostać przyznany jednie osobom bezrobotnym dla których ustalono profil pomocy I lub II zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Szczegółowe zasady, warunki do spełnienia przez osoby bezrobotne, tryb składania i rozpatrywania wniosków określa Regulamin przyznawania Bonu szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach.

Informację sporządzono na podstawie:

  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 t.j.);
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 667).

 KONTAKT:

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego:Agnieszka Chomiuk– pok.54
tel. 83 357 19 54
e-mail:

Kierownik Referatu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń: Barbara Duda – pok.55
tel. 83 357 19 55
e-mail:

Drukuj Zapisz jako pdf Redagował: Barbara Duda 2017-06-07 09:25 Odwiedziny: 1357 Strona główna

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl